Program a péče

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Veřejný závazek umožňuje klientům, zaměstnancům a široké veřejnosti orientovat se v poskytovaných službách SANATORIA. Veřejný závazek utváří systém základních hodnot a kultury v našem zařízení.

 

POSLÁNÍ

Posláním našeho Domova se zvláštním režimem je vytvářet prostředí umožňující uživatelům s nízkou mírou soběstačnosti, se ztrátou paměťových a orientačních schopností důstojné prožívání života a poskytovat nepřetržitou odbornou sociální, zdravotní a ošetřovatelskou péči s respektováním jedinečnosti každého člověka.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby s chronickým duševním onemocněním.

Cílovou skupinou jsou osoby s různým typem organické duševní poruchy, s Alzheimerovou chorobou a různými typy demencí.

 

Okruh osob, kterým není služba určena:

 • těm, kteří jsou schopni za pomoci v místě dostupných terénních sociálních služeb zůstat ve svém domácím prostředí
 • osobám, které potřebují péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • osobám sluchově a zrakově postiženým, které vyžadují speciální péči, např. osobní asistenci
 • osobám, nespadajícím do cílové skupiny a vyžadujícím služby, na které nemáme registraci
 • osobám s akutním infekčním a parazitárním onemocněním (Vyhláška č. 306/2012 Sb.,)
 • osobám závislým na alkoholu a návykových látkách v akutní fázi

 

CÍLE

Cílem naší služby je:

 • zabezpečit klientům základní životní potřeby v oblastech stravování a bydlení
 • zajistit klientům potřebnou zdravotní péči
 • zajistit tělesný komfort klienta
 • zajistit soužití klientů a vytvářet osobní kontakty
 • zajistit klientům pomoc s vyřízením osobních záležitostí

 

PROSTŘEDKY K DOSAŽENÍ CÍLE

Sanatorium zajišťuje individuální plánování způsobu poskytování služeb:

 • zajišťuje bezpečné a vlídné prostředí
 • zajišťuje celodenní stravovaní
 • zajišťuje úkony zdravotní a ošetřovatelské péče
 • zajišťuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zajišťuje pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí
 • podporuje zájem klientů o společenské kontakty, zajišťuje aktivizační a sociálně terapeutické činnosti

 

ZÁSADY

 • úcta k člověku a zachování lidské důstojnosti
 • individuální přístup, nestrannost a tolerance
 • vybudování vzájemné důvěry
 • respektování svobodné vůle klienta
 • respektování soukromí a ochrana před předsudky
 • poskytování odborné péče
 • sanatorium přistupuje individuálně ke klientům s ohledem na jejich zdravotní stav, na jejich potřeby a přání

 

Poskytování služeb vychází zejména z potřeb uživatelů a je postaven na jeho schopnostech, důraz je kladen na individuální přístup. Snažíme se o to, aby poskytování služeb bylo maximálně komplexní.   

 

Zdravotní péče je zajišťována zdravotnickým personálem 24 hodin denně, praktický lékař a psychiatr dochází jednou týdně, případně podle potřeby.

Personál se stará o veškeré denní aktivity klienta podle stupně jeho postižení, tedy o oblékání (úplná nebo částečná pomoc) a dále stravování (jen dohled nebo pomoc), částečná nebo plná pomoc při hygieně (wc, sprchování), pomoc při nákupech, vyřizování úředních záležitostí, styk s úřady.

 

Součástí je i péče o osobní prádlo, manikúra, pedikúra, kadeřnické služby. Kvalifikovaný personál provádí s klienty aktivizační terapii, reminiscenční terapii, petterapii, reedukaci, dále chodí s klienty na procházky do parku i blízkého okolí. Organizujeme též výlety do okolí, různé zábavné programy, vystoupení apod. Staráme se o to, aby se klienti u nás cítili jako doma. Fotogalerie je k dispozici pod tímto odkazem.