Jak se stát klientem

Zájemce o službu je před uzavřením dohody seznámen se všemi podmínkami poskytování služby, pověřený pracovník zjišťuje, co zájemce od služby očekává, jaké osobní cíle bude služba naplňovat a jaká bude konkrétní forma a rozsah služby, kterou budeme poskytovat. Osobní cíle vycházejí z možností a schopností zájemce o službu. Sociální a zdravotní diagnóza a omezení z nic plynoucí jsou uplatňovány v této fázi. Veškeré informace jsou zájemci poskytovány s ohledem na jeho situaci a jeho schopnostem vnímání tak, aby věděl, jestli služba naplňuje jeho potřeby a mohl se informovaně rozhodnout.

 

Kontakt probíhá osobně na základě telefonické domluvy. Zásadně trváme na tom, aby se rodina klienta podívala do našeho zařízení předem. Po předložení zdravotní zprávy a veškerých potřebných dokumentů sepíšeme s klientem žádost o přijetí. Žádost je řádně zaevidována a stanoven předběžný termín nástupu. 
S rodinou klienta udržujeme kontakt po celou dobu pobytu a snažíme se jí zapojovat do našich aktivit.

 

Při přijetí je sepsána Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v našem zařízení, ve které jsou specifikovány veškeré náležitosti včetně ceny za pobyt a stravu. Službu poskytujeme na základě smlouvy na dobu neurčitou, ve výjimečných případech umožňujeme trvalý pobyt. Důvodem ukončení pobytu ze strany zařízení může být zejména zhoršený zdravotní stav – klient vyžaduje zdravotní péči ve specializovaném zdravotnickém zařízení – tuto náhradní službu zajišťujeme prostřednictvím našeho smluvního zařízení.

 

Uživatelé jsou informováni o tom, že si mohou stěžovat na kvalitu či způsob poskytování péče. Případné stížnosti se řeší prostřednictvím pověřeného pracovníka bezpečně a v co nejkratší době, jsou vyřizovány písemně a jsou evidovány. Pravidla pro podávání stížností jsou v písemné formě a jsou srozumitelná. Máme zpracován systém informací o své službě, který je dostupný na webových stránkách. Informace obsahují právní formu, IČO, adresu, jména zodpovědných pracovníků, veřejný závazek, poslání, cíle služby, podmínky poskytování služby a cenu.